กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันอังคาร ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๘.๐๐ น.      ประชุม หารือ การจัดงานเทศกาลสับปะรดลำปาง ห้องประชุม สนง.ผวจ.ลป. สนง.ท้องถิ่น ฯ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      หารือ เรื่อง การดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย Thailand Pass ห้องประชุม สนง.ผวจ.ลป. บ.ครีเอท ฯ วรางค์ชิตา 083-5430875
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำปาง "โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง" ห้องประชุมเวียงละกอน พัฒนาชุมชน ชำนาญ 086-9244940
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.       ประธานพิธีส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ระหว่างนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และพลังงานใหม่ และนายนุกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า และเปิดผ้าแพรคลุมป้ายชื่อโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ห้องประชุม อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม กิ่วคอหมา ฯ น้อย 081-8165467
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม กิจกรรมด้ายเยาวชน อาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๐.๓๐ น.      ประธานประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการตอบโต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ. มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๖.๐๐ น.      ประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิถีถิ่น ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ลานลำปางหนา ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตดูดทราย ม.4 ต.นายาง อ.สบปราบ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๐.๐๐ น.      ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2561 ห้องประชุม อบต.นายาง อ.สบปราบ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประธานการประชุมพิจารณาคัดสรรและเสนอผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมฯ ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
๐๙.๐๐ น.      กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 11 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
๑๓.๐๐ น.      กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ศพก. หมู่ 10 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
๑๐.๓๐ น.      ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๑๐.๓๐ น.      ประชุมสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง -

           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ