กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันพุธ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      พบปะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ / แรงงานนอกระบบ ห้องประชุมเวียงละกอน สนง.แรงงาน ฯ วราภรณ์ 097-9202254
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ห้องประชุมเวียงละกอน สนง.เกษตรและสหกรณ์ ฯ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๖.๐๐ น.      อัดรายการวิทยุ "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" สวท.ลป. ชุติกาญจน์ 089-9529165
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๙.๐๐ น.      ร่วมงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณ ชมรมคนอารมณ์ดี ห้องแจ้ซ้อน ลำปางรีสอร์ท -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประธานประชุม คกก.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปาง ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง (ก.อบต.จังหวัดลำปาง) ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
๑๓.๓๐ น.      ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
-      ลาพักผ่อน - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๑๔.๐๐ น.      ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง -

           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ