กำหนดการปฏิบัติราชการ

วันเสาร์ ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๘.๐๐ น.      เวลา 8.00 - 9.00 น. ลงทะเบียน เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 2/2561) (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ) ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพ ฯ -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๗.๐๕ น.      ออกเดินทาง เที่ยวบิน DD8522 กทม.(ดอนเมือง) เวลา 17.05 น.- ถึงลำปาง เวลา 18.25 น. ท่าอากาศยานดอนเมือง -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๙.๐๐ น.      ประธานพิธีเปิดกิจกรรมศาสตราคู่แผ่นดินถิ่นเขลางค์ (การแต่งกาย :ชุดพื้นเมือง) วัดปงสนุกเหนือ ผู้ประสานงาน : สนง.วัฒนธรรม ผอ.วฒ.081-8702978 วนิดา 089-6359174
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      - - -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
-      ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ - -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
-      - - -
นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๐๘.๓๐ น.      ร่วมงานสัมมนาการจัดทำโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ปี พ.ศ. 2561 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ -วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ  วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๖.๐๐ น.      ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กิจกรรมปั่นจักรยานไหว้พระ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ประธานพิธีถวายพานดอกไม้ ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และอ่านสารวันท้องถิ่นไทย (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาวพร้อมหมวก) พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) ผู้ประสานงาน : ท้องถิ่นจังหวัด 089-8512245 089-9011054
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๘.๓๐ น.      กล่าวต้อนรับคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีรองเมือง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๐๐ น.      ร่วมเป็นเกียรติทอดผ้าไตรบังสุกุล ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวิเศษวรการ (มานพ สุมงคโล) เมรุชั่วคราวหน้าวัดหาดเชี่ยว ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
๐๙.๓๐ น.      ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดแม่กืย ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      พิธีถวายพานดอกไม้ ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และอ่านสารวันท้องถิ่นไทย พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) -
นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-      - - -           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ