USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง


นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
09.30 น.   ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตดูดทราย ม.4 ต.นายาง อ.สบปราบ ผวจ.มอบ
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2561 ห้องประชุม อบต.นายาง อ.สบปราบ ผวจ.มอบ
13.30 น.   ประธานการประชุมพิจารณาคัดสรรและเสนอผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมฯ ผวจ.มอบ<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30