USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง


นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม กิจกรรมด้ายเยาวชน อาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ผวจ.มอบ
10.30 น.   ประธานประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
13.30 น.   ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการตอบโต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ. มอบ
16.00 น.   ประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิถีถิ่น ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ลานลำปางหนา ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ผวจ.มอบ<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30