USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง


นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
08.00 น.   ประชุม หารือ การจัดงานเทศกาลสับปะรดลำปาง ห้องประชุม สนง.ผวจ.ลป. สนง.ท้องถิ่น ฯ
09.00 น.   หารือ เรื่อง การดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย Thailand Pass ห้องประชุม สนง.ผวจ.ลป. บ.ครีเอท ฯ วรางค์ชิตา 083-5430875
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำปาง "โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง" ห้องประชุมเวียงละกอน พัฒนาชุมชน ชำนาญ 086-9244940
13.30 น.    ประธานพิธีส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ระหว่างนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และพลังงานใหม่ และนายนุกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า และเปิดผ้าแพรคลุมป้ายชื่อโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ห้องประชุม อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม กิ่วคอหมา ฯ น้อย 081-8165467<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30