USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ออกรายการวิทยุ "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" สวท.ลำปาง ผอ.สวท. 092-2468583
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมการค้าออนไลน์และอีคอมเมิร์ซและผู้สมัครเป็นมัคคุเทศก์ ห้องประชุมเวียงละกอน สถิติจังหวัด 090-9804230
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.30 น.   ประธานพิธีงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 57 ปี ของมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ "เต็กก่า" (จีหน่ำเกาะ) มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ ผู้ประสานงาน : นิทัศน์ 089-8519644
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุม คกก. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 57 ปี มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ร่วมประเมินสภาพจริงโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560 ระดับเพชร อาคารหอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นฯ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 57 ปี ของมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ "เต็กก่า" (จีหน่ำเกาะ) มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
-   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลาง จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัด อ.เมืองปาน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
18.00 น.    ร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 57 ปี ของมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ "เต็กก่า" (จีหน่ำเกาะ) มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มีนาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509