USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต "CP Blood Donation Day" จังหวัดลำปาง อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์ ผู้ประสานงาน : บริษัท CP กชพรรณ 089-1395521
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประธานการประชุมแผนประชาสัมพันธ์โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ห้องประชุม ผวจ. -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ประธานในการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานและแปรรูปบ้านดอนแก้ว ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานในการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561 วิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านรักษ์แม่เมาะ บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
16.30 น.   ประธานพิธียกเสาเอกการก่อสร้างวิหารครอบรอยพระพุทธบาท วัดถัำขุมทรัพย์ ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นฯ ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการอบรม อพป. บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่แจ๋ม -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัด อ.แม่เมาะ -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มีนาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509