USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.45 น.   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ) เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ. -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง และศูนย์รับแจ้งเหตุ รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับจังหวัด ประจำสัปดาห์ สนง.ทสจ.ลป. ผู้ประสานงาน : ทสจ. หน.ประสงค์ 062-3097636
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
19.30 น.   ประธานเปิดงาน "วันนักข่าว" สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้ประสานงาน : สมาคมผู้สื่อข่าว ฯ ปนัดดา 090-3192884
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
19.00 น.   ร่วมงาน "วันนักข่าว" สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง อาคารบุญชูตรีทอง ร.ร.บุญวาทย์ฯ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ลาพักผ่อน - -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.30 น.   ประชุม VTC กกล.รส. มทบ.32 -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
18.00 น.   ร่วมงาน "วันนักข่าว" สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง ประจำปี 2561 อาคารบุญชูตรีทอง รร.บุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโอนย้าย ห้องประชุม สนง.ท้องถิน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
19.00 น.   ร่วมงาน "วันนักข่าว" สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง อาคารบุญชูตรีทอง ร.ร.บุญวาทย์ฯ -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มีนาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509