USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ออกรายการวิทยุ "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" สวท.ลำปาง ผู้ประสานงาน : ผอ.สวท. 092-2468583
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" และพิธีเปิดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ผู้ประสานงาน : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯ หน.สุมาลี 085-1440944
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมหารือการเตรียมการแก้ไขปัญหาผลผลิตคุณภาพล้นตลาด ชั้น 3 ห้องประชุมเขลางค์ ผู้ประสานงาน : พาณิชย์ ธาริกา 089-5540289
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการมัคคุเทศก์น้อย ณ แจ้ซ้อน จ.ลำปาง ห้องประชุมโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา อ.เมืองปาน ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ปี 2561 ห้องประชุม สนง.เกษตรและสหกรณ์ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ห้องประชุม สนง.สหกรณ์จังหวัดลำปาง ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
-   อบรมแกนนำ ทสปช. กอ.รมน.ภาค 3 จังหวัด พิษณุโลก -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มีนาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509