USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ลงพื้นที่ชุมชนท่ามะโอ สำรวจจุดติดตั้งสตรีทอาร์ต และประติมากรรม ชุมชนท่ามะโอ -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
19.30 น.   ประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา จังหวัดลำปาง พุทธศักราช 2561 (การแต่งกาย : ชุดขาวปฏิบัติธรรม หรือ ชุดสุภาพสีขาว) วิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ผู้ประสานงาน : สนง.วัฒนธรรม วิภาวินี 081-8741581 อารียา 089-7567220
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
19.30 น.   ประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา วัดพระเจดีย์ซาวหลัง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
19.30 น.   ประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
19.00 น.   ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา วัดพระแก้วดอนเต้า -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
19.00 น.   ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา วัดพระเเก้วดอนเต้า -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มีนาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509