USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับในงานพิธีเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม Industry Tranfomation Center : ITC และเปิดนิทรรศการวิชาการ อุตสาหกรรมเซรามิก สินค้าเซรามิก 4.0 ณ กลุ่มพัฒนาเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิก ผู้ประสานงาน : นุชนาถ 081-7241976
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ร่วมพิธีเปิดงาน "อุตสาหกรรมเซรามิก 4.0" ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิก -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.00 น.   ประธานเปิดการอบรมสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การนำยุทธศาสตร์ชาติแปลงสู่ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางในมุมมองผู้บริหาร ห้องประชุมสุรินทร์-สมพรโอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง ผู้ประสานงาน : สมพร 091-0677127
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานประชุม คกก. ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) ห้องประชุมมณีโชติรส สพป.เขต 1 ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ห้องประชุม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.   ประชุมเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล ห้อง 101สโมสรบันเทิงทัพ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล. 0900-1500
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประชุมพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและต่ออายุใบอนุญาต ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้องประชุมอาลัมภางค์ รอง2.มอบ
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการอพยพ 5 หมู่บ้าน ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
15.30 น.   ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ห้องประชุมเขลางค์นคร -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กุมภาพันธ์ 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509