เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ กรกฎาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันอาทิตย์
1 กรกฎาคม 2561  
       
วันจันทร์
2 กรกฎาคม 2561  
       
วันอังคาร
3 กรกฎาคม 2561  
    ประชุมคณะกรรมการ Coo
วันพุธ
4 กรกฎาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
5 กรกฎาคม 2561  
       
วันศุกร์
6 กรกฎาคม 2561  
       
วันเสาร์
7 กรกฎาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
8 กรกฎาคม 2561  
       
วันจันทร์
9 กรกฎาคม 2561  
      ประชุมคณะกรรมการจัดงาน สืบสานตำนานเจ้าพ่อทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร? ประจำปี 2561
วันอังคาร
10 กรกฎาคม 2561  
    การบังคับใช้กฎหมายในภาคสนาม
วันพุธ
11 กรกฎาคม 2561  
      vcs ประชุมชี้แจงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
วันพฤหัสบดี
12 กรกฎาคม 2561  
    ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561  
วันศุกร์
13 กรกฎาคม 2561  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรจังหวัดลำปาง
วันเสาร์
14 กรกฎาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
15 กรกฎาคม 2561  
       
วันจันทร์
16 กรกฎาคม 2561  
    คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.ลป ครั้งที่4/61 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
วันอังคาร
17 กรกฎาคม 2561  
    ประชุม กบร. ประชุมเกษตรอุตสาหกรรม
วันพุธ
18 กรกฎาคม 2561  
    การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 รอบที่ 2
วันพฤหัสบดี
19 กรกฎาคม 2561  
      คณะกรรมการลุ่มน้ำวังครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์
20 กรกฎาคม 2561  
    ประชุม กบจ.ลำปาง ครั้งที่ 8/2561 ประชุมหารือการจัดทำแผนฯ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข
วันเสาร์
21 กรกฎาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
22 กรกฎาคม 2561  
       
วันจันทร์
23 กรกฎาคม 2561  
    คณะทำงานสัมภาษณ์ สังเกตุพฤติการณ์ ฯ ผู้ขอถือสัญชาติไทยตามสามี  
วันอังคาร
24 กรกฎาคม 2561  
       
วันพุธ
25 กรกฎาคม 2561  
    ตรวจติดตามและซักซ้อมแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรฯ  
วันพฤหัสบดี
26 กรกฎาคม 2561  
    ประชุมนายอำเภอ ประชุมคณทำงาน คสป. (E3) (สนง.พัฒนาชุมชน)
วันศุกร์
27 กรกฎาคม 2561  
       
วันเสาร์
28 กรกฎาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
29 กรกฎาคม 2561  
       
วันจันทร์
30 กรกฎาคม 2561  
       
วันอังคาร
31 กรกฎาคม 2561  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ กรกฎาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>