USERNAME :   PASSWORD :    
 
ระบบเตือนภัยการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดลำปาง
 
ไตรมาสที่ 3  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประจำ
FusionGadgets
จัดสรร : 3,388.108 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 2,191.695 ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน
FusionGadgets
จัดสรร : 4,982.788 ล้านบาท

  เบิกแล้ว : 2,237.856 ล้านบาท
   
   
   
ไตรมาส รายจ่ายภาพรวม (งบประจำ) รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน)
 1   (ต.ค. - ธ.ค.) 33.00 % 21.00 %
 2   (ม.ค. - มี.ค.) 55.00 % 53.00 %
 3   (เม.ย. - มิ.ย.) 77.00 % 75.00 %
 4   (ก.ค. - ก.ย.) 98.00 % 98.00 %
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
   
   
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561  เดือนถัดไป-->>
   
 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
สังกัด หน่วยงาน งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กรมประชาสัมพันธ์ 0.799   0.463  57.95  0.000  0.000  0.00 
 สำนักนายกรัฐมนตรี   กอ.รมน. 4.232   2.775  65.57  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงกลาโหม   กองทัพบก 293.402   205.795  70.14  0.422  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมธนารักษ์ 1.217   0.987  81.10  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมบัญชีกลาง 0.522   0.323  61.88  0.231  0.231  100.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพสามิต 2.406   1.924  79.97  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงการคลัง   กรมสรรพากร 3.247   1.754  54.02  14.138  0.735  5.20 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สถาบันการพลศึกษา 53.447   41.326  77.32  45.379  17.338  38.21 
 กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2.986   1.621  54.29  6.255  0.255  4.08 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 15.767   2.366  15.01  11.465  1.465  12.78 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 14.661   8.850  60.36  5.634  4.136  73.41 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 43.015   25.266  58.74  5.093  4.361  85.63 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 19.566   13.152  67.22  7.302  0.876  12.00 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรมกิจการผู้สูงอายุ 14.943   8.107  54.25  0.587  0.587  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.379   3.084  70.43  1.094  1.015  92.78 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมชลประทาน 10.656   6.125  57.48  1,340.250  663.755  49.52 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 8.302   5.718  68.87  0.930  0.930  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมประมง 11.011   6.469  58.75  0.347  0.347  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมปศุสัตว์ 38.544   24.288  63.01  36.116  36.044  99.80 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมพัฒนาที่ดิน 10.247   6.027  58.82  47.160  28.409  60.24 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 17.107   11.604  67.83  10.728  8.700  81.10 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมการเกษตร 27.199   17.362  63.83  15.271  2.221  14.54 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 14.336   10.194  71.11  0.915  0.889  97.16 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สนง.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6.754   3.654  54.10  0.851  0.851  100.00 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมการข้าว 5.860   2.941  50.19  1.955  1.207  61.74 
 กระทรวงคมนาคม   กรมการขนส่งทางบก 7.818   4.912  62.83  0.434  0.434  100.00 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวง 28.850   18.354  63.62  960.293  576.376  60.02 
 กระทรวงคมนาคม   กรมทางหลวงชนบท 1.320   0.655  49.62  165.877  128.783  77.64 
 กระทรวงคมนาคม   กรมท่าอากาศยาน 7.249   4.741  65.40  4.000  1.080  27.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12.274   6.955  56.66  0.928  0.730  78.66 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำ 44.297   24.051  54.29  333.116  106.350  31.93 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 12.644   3.211  25.40  176.382  54.223  30.74 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมป่าไม้ 79.266   33.139  41.81  361.924  118.605  32.77 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมทรัพยากรธรณี 3.654   2.003  54.82  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 89.498   60.397  67.48  118.947  24.189  20.34 
 กระทรวงพลังงาน   สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 1.220   0.867  71.07  1.910  0.550  28.80 
 กระทรวงพาณิชย์   สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2.868   1.745  60.84  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงพาณิชย์   กรมการค้าภายใน 1.218   0.741  60.84  0.070  0.070  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 11.540   5.902  51.14  5.176  0.410  7.92 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการปกครอง 300.411   204.163  67.96  9.951  4.463  44.85 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมการพัฒนาชุมชน 57.202   36.752  64.25  0.592  0.592  100.00 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมที่ดิน 11.451   7.748  67.66  1.194  1.105  92.55 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10.327   8.709  84.33  13.110  8.030  61.25 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมโยธาธิการและผังเมือง 2.798   1.715  61.29  2.559  2.211  86.40 
 กระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 47.358   2.799  5.91  310.492  81.301  26.18 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมคุมประพฤติ 8.715   5.488  62.97  0.054  0.054  100.00 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6.221   4.309  69.27  0.468  0.314  67.09 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมราชทัณฑ์ 61.112   50.199  82.14  4.356  3.369  77.34 
 กระทรวงยุติธรรม   กรมบังคับคดี 0.888   0.830  93.47  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 3.389   2.402  70.88  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมการจัดหางาน 5.084   3.328  65.46  0.056  0.055  98.21 
 กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2.797   2.085  74.54  1.670  1.670  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.797   2.085  74.54  0.266  0.266  100.00 
 กระทรวงแรงงาน   สนง.ประกันสังคม 1.159   0.643  55.48  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงวัฒนธรรม   สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 3.350   2.448  73.07  0.091  0.091  100.00 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 106.995   64.454  60.24  2.167  0.097  4.48 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 519.014   431.113  83.06  138.664  81.774  58.97 
 กระทรวงศึกษาธิการ   สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา 140.249   93.160  66.42  52.209  20.139  38.57 
 กระทรวงสาธารณสุข   สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 145.688   113.575  77.96  88.118  59.096  67.06 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมการแพทย์ 13.234   8.615  65.10  63.900  29.030  45.43 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรค 0.698   0.525  75.21  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงสาธารณสุข   กรมอนามัย 4.100   4.776  116.49  1.077  1.031  95.73 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.610   2.023  56.04  0.388  0.353  90.98 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 23.440   11.207  47.81  9.205  9.186  99.79 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กรมอุตุนิยมวิทยา 0.292   0.176  60.27  0.000  0.000  0.00 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สนง.สถิติแห่งชาติ 4.680   2.979  63.65  0.000  0.000  0.00 
 มหาวิทยาลัย   ม.ราชภัฎลำปาง 387.167   227.541  58.77  210.087  67.749  32.25 
 มหาวิทยาลัย   ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 94.939   43.935  46.28  5.182  2.915  56.25 
 งบจังหวัด   ลำปาง 182.875   26.582  14.54  214.843  41.873  19.49 
 งบกลาง   งบกลาง 126.931   126.931  100.00  96.008  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 67.236   55.727  82.88  0.000  0.000  0.00 
 อื่นๆ   สนง.ตำรวจแห่งชาติ 113.580   62.825  55.31  74.901  34.940  46.65 
รวม 3,388.108  2,191.695  64.69  4,982.788  2,237.856  44.91 
 


งบจังหวัดลำปาง

 : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย      : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท 
ผลผลิต / โครงการ งบประจำ งบลงทุน
การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ การจัดสรร เบิก - จ่าย ร้อยละ
ไม่พบข้อมูล
<<--เดือนก่อนหน้า ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561  เดือนถัดไป-->>